Anarkistisk bokmässa

När:
31 augusti, 2014 kl. 07:00 – 14:00
2014-08-31T07:00:00+00:00
2014-08-31T14:00:00+00:00

bokmässa

Anarkistiska bokmässan + Anarkistisk filmfestival i Stockholm
Datum: 31 augusti, kl. 09:00-16:00
Plats: Kulturhuset Cyklopen
Magelungsvägen 170
124 59 Bandhagen

Vi återvänder med en ny anarkistisk bokmässa + anarkistisk filmfestival i Stockholm den 31:a augusti! De tidigare bokmässorna har till viss del fokuserat på de teoretiska och ideologiska aspekter av anarkism. Det här året är annorlunda. Vi vill reflektera och diskutera anarkism i praktiken från ett internationellt historiskt och nutids perspektiv. I år fokuserar bokmässan på ”historisk och nutida motstånd” och ”antikapitalistisk digital kontrainformation”.

Vi vill delta i diskussioner kring exempelvis historisk antifascism från 1960 och framåt, HBT*Q motstånd i vårt nuvarande samhälle, den växande militanta feminismen och anti-kapitalistisk kontrainformation via sociala medier och digitala plattformar som motstånd mot kapitalistiska medier som dominerar vårt informationssamhälle, och som upprätthåller klassamhället.

Vi vill föra samtal om begrepp inom anarkismen – tolkningsföreträde, rasifiering, försvar, attack, direkt aktion, illegalism, sabotage, självförvaltning/organisering, sociala medier, digital kontrainformation och konstruktioner av tillfälliga affinitets-grupper inom organisationer eller föreningar.

Detta är bara ett fåtal exempel i vår vision om anarkistiska bokmässan i Stockholm. Den röda tråden som knyter samman våra diskussioner är anarkistiska praktiker och organisering genom erfarenhet. Genom att låta erfarna aktivister och författare presentera radikala analyser från olika perspektiv så hoppas vi på att väcka nya frågor och skapa nya idéer om ”hur”, “när” och “varför”.

I anslutning till anarkistiska bokmässan hålls en anarkistisk filmfestival. Den har tre syften. Det första är att visa hur politiska händelser har speglats via bild under vår tids historia. Det andra är att visa hur historiska händelser har lett fram till dagens politiska läge och reflektera över varför det ser ut som det gör idag. Det tredje är att visa hur bild har använts som ett verktyg i det politiska arbetet och hur politiska idéer har format de estetiska uttrycksformerna i kameraarbete, manusstruktur och klippning.

Om du är intresserad av att hålla seminarier, workshops eller paneldiskussioner som du tror kan vara en del av anarkistiska bokmässan eller anarkistisk filmfestival under augusti, så skriv gärna till oss.

Du kan kontakta oss på anarkistiskabokmassan [at] espiv.net
PS. Glöm inte att hålla dig uppdaterad på vår hemsida. DS.

Ⓐ ★ Ⓐ ★ Ⓐ ★Ⓐ ★ Ⓐ ★ Ⓐ ★Ⓐ ★ Ⓐ ★ Ⓐ ★Ⓐ ★ Ⓐ ★ Ⓐ ★Ⓐ ★ Ⓐ ★ Ⓐ ★Ⓐ ★ Ⓐ ★ Ⓐ ★Ⓐ ★ Ⓐ ★

ENGLISH:
Anarchist Bookfair + Anarchist film festival in Stockholm
Date: 31 august, time: 09:00-16:00
Place: Kulturhuset Cyklopen
Magelungsvägen 170
124 59 Bandhagen

We’re returning with a new anarchist bookfair + anarchist film festival during the 31th august! The previous bookfairs have to a certain degree concentrated itself on the theoretical and ideological aspects about anarchism. This year is different. We want to reflect through discussions on anarchism in practice from an international historical and present perspective. This year the bookfair is focused on ”historical and contemporary resistance” and ”anti-capitalistic digital counter-information”.

We want to encourage in discussions about, for example, historical anti-fascism from the 1960s and onward, LGBT* resistance in our present society, the growing movement of militant feminism and anti-capitalist counter-information via social media and digital platforms as resistance against dominant capitalistic mass media that dominates our information society, that upholds our class society.

We are interested to conduct dialogues about concepts of anarchism – interpretative prerogative, racialization, defense, attack, direct action, illegalism, sabotage, self-management/organization, social media, digital counter-propaganda and constructions of temporary affinity groups within organizations or associations.

These are only a few examples of our vision for the anarchist bookfair in Stockholm. The common thread that ties together our discussions are anarchist practices and organization through experience. By letting experienced activists and authors present radical analyzes we hope to inspire new thoughts and ideas about ”why”, ”how” and ”when”.

In affiliation to the anarchist bookfair, a anarchist film festival will be hold. It has three purposes. The first is to show how political events are reflected through images through out the history. The second is to show how historical events have led to our current political situation and reflect on why it looks as it does today. The third is to show how the images has been used as a tool in the political process and how political ideas have shaped the aesthetic forms of expression in camerawork, script structure and clipping.

If you are interested in holding seminars, workshops or panel discussions that you think may be part of the anarchist book fair or anarchist film festival in august, then please write to us.

You can contact us at anarkistiskabokmassan [at] espiv.net
PS. Don’t forget to keep yourself updated at our website. DS.

Event on FB HERE