26/1: Samma ideologi under ny flagg: en modern högerextremism?

(english below)

Samma ideologi under ny flagg: en modern högerextremism?

Den 26/1 klockan 18.00 håller forskaren och antifascisten Judith Goetz en presentation av sin nya bok om de så kallade ’identitärerna’ inom den högerextrema rörelsen ​​i Österrike och Europa. I Sverige har identitärer blivit sammankopplade både med nazistiska publiceringsnätverk och fraktioner inom Sverigedemokraterna. Men den här utomparlamentariska gruppen har ett internationellt nätverk som delar både strategier och idéer. Särskilt i Österrike har deras inflytande ökat markant de senare åren. Vilka är då dessa ’identitärer’ och vad vill de? Hur skiljer de sig från andra former av högerextremism?

Kom och lär känna din fiende bättre. Presentationen arrangeras av Anarkistiska Bokmässan 2018 och äger rum på Cyklopen, Magelungsvägen 170. T: Högdalen. Efteråt finns det tid för frågor och diskussion.

Välkommen!

En mer detaljerad beskrivning följer:

De högerextrema ’identitärerna’ är utan tvekan en av de viktigaste utomparlamentariska grupperna inom den högerextrema miljön i Österrike. Deras framgångar kan dels spåras till ett avståndstagande från nazism, dels till ett förnyande av populistiska koncept som ’völkisch-nationalism’. Genom att främst använda visuellt material för att väcka uppmärksamhet för deras aktiviteter genererar de ett stort antal klick på sociala medier som Twitter och Facebook.

Hur kan vi då beskriva identitärerna som del av högerextremismen? Kan man prata om dem som en modern form av högerextremism? I dagsläget har diskussionen kring identitärerna accepterat deras egen definition av dem själva som en del av en ’ny höger’, istället för att titta närmare på deras ideologiska paradigm. I Goetz bok analyseras därför deras självdefinition och rörelsens centrala tänkare i syfte att belysa den rasism, antisemitism och nationalism som fungerar som ideologins principiella komponenter. Dessutom tas olika infallsvinklar upp som inte tidigare varit i diskussionens centrum. Hur identitärer använder sig av subkulturella referenser, deras relation med andra former av extremism (såsom islamism) och förhållandet till könsroller behandlas därför också.

Judith Goetz är forskare inom litteratur- och statsvetenskap, medlem i FIPU (Forskning kring ideologi och policy kring ojämlikhet, www.fipu.at) och det tyska forskningsnätverket ’Kvinnor och högerextremism’. Hon har publicerat flera artiklar och givit föreläsningar om högerextremistisk politik, åminnelse- och minneskultur i Österrike, samt feministiska politiska frågor. Tillsammans med Joseph Maria Sedlacek och Alexander Winkler har hon nyligen publicerat en book om ideologi och genomslag bland identitärer.

————–

Old ideology with new banners: a modernised right-wing extremism?

On the 26th of january the researcher and antifascist activist Judith Goetz
will hold a presentation on her new book about the so called ’identitarians’
within the right-wing extremism movement in Austria and Europe at
Cyklopen 18.00. In Sweden, identitarians have been linked both to nazi
publishing networks and factions within Sverigedemokraterna. However,
this non-parlamentarian group includes an international network sharing
strategies and ideas. Who are they and what are their aims? How do they differ
from other forms of right-wing extremism?

Come and get to know your enemy better. The presentation starts at 18.00 and
there’s time for both questions and discussion. The event is organized by the
Stockholm Anarchist Bookfair 2018 and takes places at Cyklopen, Magelungsvägen 170. Metro: Högdalen

Welcome!

More details below:

The far-right Identitarians are without doubt one of the most important
non-parlamentarian groups of right-wing extremism in Austria. Their
success is linked to their dissociation from Nazism on one hand and
their renewal of concepts of ”völkisch-nationalism” on the other hand.
By promoting their activities with impressive pictures, they generate a
huge number of clicks in social media like Twitter and Facebook.

How can we describe the far-right nature of the Identitarians and can we
talk of a modernised form of right-wing extremism? Until now, the discussion
about the Identitarians has widely acknowledged their self-designation as
part of the ’new right’, rather than taking in count their ideological paradigms.
With our book, we try to analyse this self-designation and the philosophical
mentors of the ’movement’, to expose racism, antisemitism and nationalism
as principal components of their ideology. In addition we try to highlight subjects
that have not yet been in the center of attention. Such as subcultural
references of the Identitarians, their relationship to other forms of
extremism, like islamism or the way the group negotiates gender roles.

Judith Goetz is a comparitive literature scientist and political
scientist, member of FIPU (Research group ideologies and policies of
inequality, www.fipu.at) and the german Research Network ’women and
right-wing extremism’. She has written numerous articles and given
presentations on the topics of Right-Wing Extremism and Politics,
Commemoration and Memorial Culture in Austria, as well as on Feminist /
Women’s political Issues. Together with Joseph Maria Sedlacek and
Alexander Winkler she recently published a book on the ’Ideology and
Reception of the Identitarians’.

Arrangörer: Anarchist Bookfair Stockholm & Cyklopen

Facebook: https://www.facebook.com/events/675498949505175/